Leaderboard

3 days, 20 hours remaining until current quiz ends.

# Handle Score
1 sathvikask0 1993
2 Rutwik96 1814
3 rp8081 1407
4 kansal_p 1236
5 ra78u 1068
6 othmane 940
7 sahasra 923
8 jarvis-edith 914
9 benga 897
10 prantic 879
11 allu77 806
12 Pax 674
13 sudhakar_bigdata_analytics 584
14 deshraj 579
15 manish791 574
16 shivargha 572
17 saikiran64 568
18 Juhi_0518 555
19 karthikraman 534
20 shrikanttarwani 464
21 paparao 432
22 ummar 421
23 pawan1990 410
24 barun2104 410
25 srikanth_boyina 362
26 mahesh51 361
27 eshan37 357
28 Abhirup.Ghosh 357
29 vmustafa 340
30 harshitlamba 339
31 ThangaduraiJayram 296
32 subho22 292
33 vishwanathk 275
34 tennos 272
35 garima93 270
36 saurabh1990 243
37 radhesh02 242
38 charanv09 241
39 amani53 240
40 armadhaa 235
41 venktesh 225
42 lhduc 222
43 lavanya.muthu@gmail.com 214
44 Amuda_Christy 211
45 skogge54 210
46 silentknight00 205
47 venuprasad1712 187
48 nikhita52 183
49 rahul.rawat 177
50 bluepurple 168